Menu

Sign

Regulamin Świetlicy

Wewnętrzny regulamin świetlicy

 1. Nauczyciel/wychowawca przekazując uczniów do świetlicy po zakończonych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych zgłasza nauczycielowi świetlicy stan liczbowy klasy/grupy oraz przypadki odebrania dzieci zapisanych do świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych zaraz po zakończeniu przeprowadzonych przez niego zajęć lub w ich trakcie.
 2. Po porannym dyżurze świetlicowym dzieci wychodzą samodzielnie z sali świetlicowej o godzinie 7.50 i udają się do klas lekcyjnych. Dzieci z opinia są odbierane przez nauczyciela wspamagającego.
 3. Dopuszcza się do korzystania przez dzieci z telefonów komórkowych do kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi każdorazowo za wiedzą i zgodą nauczyciela świetlicy.
 4. Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które dzieci przynoszą do świetlicy.
 5. Nauczyciele świetlicy nie mogą zwolnić dziecka z pobytu w świetlicy na podstawie telefonicznej rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na samodzielne pojedyncze/każdorazowe wyjście dziecka ze świetlicy.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 7. Odbiór dziecka ze świetlicy przez osoby trzecie (z podaniem imienia i nazwiska, numeru dowodu osobistego) wskazane przez rodziców/opiekunów prawnych może nastąpić jedynie po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia przez rodziców/opiekunów prawnych we wniosku przyjęcia dziecka do świetlicy na dany rok szkolny lub jednorazowym pisemnym oświadczeniu ze wskazaniem konkretnej daty, w której oświadczenie obowiązuje. Osoba trzecia upoważniona przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka ze świetlicy musi okazać nauczycielowi świetlicy dokument potwierdzający tożsamość, by dziecko mogło zostać przez nią odebrane.
 8. W przypadku podjęcia przez rodziców/opiekunów prawnych decyzji o samodzielnym powrocie dziecka ze świetlicy do domu konieczne jestoświadczenie woli rodziców w tym względzie na dany rok szkolny, które będzie zawierało zapis dotyczący pełnej świadomości odpowiedzialności za bezpieczeństwo spoczywające na rodzicach/opiekunach prawnych podczas samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły do domu.
 1. W przypadku podjęcia przez rodziców/opiekunów prawnych decyzji o samodzielnym powrocie dziecka do domu ze świetlicy pod opieką starszego rodzeństwa konieczne jest oświadczenie woli rodziców w tym względzie na dany rok szkolny, które będzie zawierało oświadczenie dotyczące świadomości pełnej odpowiedzialności rodziców za bezpieczeństwo dziecka podczas jego powrotu ze szkoły do domu pod opieką rodzeństwa.
 2. W przypadku podjęcia przez rodziców/opiekunów prawnych decyzji o samodzielnym poruszaniu się dziecka po szkole (m.in. wyjście na zajęcia, do biblioteki, stołówki szkolnej, do sklepiku) konieczne jest każdorazowe oświadczenie woli rodziców w tym względzie na dany rok szkolny (podobnie jak w pkt. 8 i 9).
 3. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię nauczycieli świetlicy dotyczące każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
 4. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu przeznaczonym na świetlicę np. na szkolnym placu zabaw lub boisku szkolnym.
 5. W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne.
 6. Nauczyciele świetlicy nie są odpowiedzialni za brak karty obiadowej dziecka w związku z dokonaniem zbyt późnej opłaty za obiady wraz z rozpoczęciem nowego miesiąca. Z obiadu korzystają tylko te dzieci, które otrzymały kartę obiadową.
 7. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują regulamin świetlicy.

Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy POBIERZ