Menu

Sign

 

 

nauka online ua ulotka1

 

Oświadczenie o ukraińskim systemie nauki.

 

Imię i nazwisko rodzica/osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem/uczniem

(Ім’я і прізвище батька/матері/особи, яка піклується про дитину/учня/)

…………………………………………………………………………………………………………………….

Urząd Miejski Wrocławia

Departament Edukacji

ul. Gabrieli Zapolskiej 4

50-032 Wrocław

OŚWIADCZENIE O POBIERANIU NAUKI W PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE

FUNKCJONUJĄCYCH W UKRAIŃSKIM SYSTEMIE OŚWIATY

 

ЗАЯВА ЩОДО НАВЧАННЯ ДИТИНИ У ДИТЯЧІЙ ДОШКІЛЬНІЙ УСТАНОВІ АБО У ШКОЛІ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ

 

 

Na podstawie §15 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. Poz. 645) oświadczam, że dziecko:

(На підставі §15 Розпорядження міністра освіти і науки від 21 березня 2022 р. «Про організацію освіти, виховання і догляд за дітьми, які є громадянами України» («Законодавчий вісник», п. 645) я заявляю, що дитина)

imię i nazwisko (Ім’я і прізвище)…………………………………………………………………………………………,

nr PESEL/paszportu /innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

(Персональний номер PESEL/закордонного паспорта /іншого документа, що посвідчує особу)

……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..,

miejsce pobytu (Місце перебування) ……………………………………………………………………………………….

kontynuuje kształcenie w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Продовжує навчатися у закладі української системи освіти, що використовує методи та техніки дистанційного навчання).

                                                   ……………………………………………………….

                                         Podpis rodzica/osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem

                              (Підпис батька/матері/особи, яка піклується про дитину)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ WROCŁAW

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Administrator Danych Osobowych (ADO)

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

·          listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

·          przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·          telefonicznie: +48 71 777 87 06

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Sebastian Sobecki. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować  w następujący sposób:

·          listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław

·          przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·          telefonicznie: +48 71 777 77 24.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane w związku z §15 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. Poz. 645)

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe ponieważ jest to niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski Wrocławia przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy, następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, gdzie będą przetwarzane wieczyście.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

 

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

·          prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

·          prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

·          prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ДЕТАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОБРОБКИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ҐМІНОЮ ВРОЦЛАВ

Ви отримали цю інформацію відповідно до обов’язків, викладених у Ст. 13 Розпорядження Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2016/679 від 27 квітня 2016 р. «У справі захисту фізичних осіб у зв’язку із обробкою персональних даних, а також у справі вільної передачі цих даних, а також у справі відхилення директиви 95/46/WE (загальне розпорядження про захист даних) (див. «Офіційний щоденник Європейського Союзу» від 14 травня 2016 року, п. L 119/1).

Основні інформації, що стосуються обробки Ваших персональних даних

Адміністратор персональних даних (поль. ADO)

 

Адміністратором Ваших персональних даних є Ґміна Вроцлав, із місцезнаходженням у Вроцлаві.

Ви можете зв’язатися з нами таким чином:

·          надіславши листа на адресу: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

·          написавши електронне повідомлення на адресу: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·          телефоном: +48 71 777 87 06

Інспектор у справі захисту персональних даних

Ми встановили Інспектора у справі захисту персональних даних, це Себастьян Собецкі. Інспектор – це особа, з якою Ви можете зв’язатися з усіх питань, що стосуються обробки Ваших персональних даних. Це також стосується прав, що пов’язані з обробкою даних. Ви можете зв’язатися з ним таким чином:

·          надіславши листа на адресу: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław

·          написавши електронне повідомлення на адресу: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·          телефоном: +48 71 777 77 24.

Мета обробки Ваших персональних даних

Ми оброблятимемо Ваші персональні дані на підставі §15 Розпорядження міністра освіти і науки від 21 березня 2022 р. «Про організацію освіти, виховання і догляд за дітьми, які є громадянами України» («Законодавчий вісник», п. 645)

Юридична підстава щодо обробки Ваших персональних жаних

Ми оброблятимемо Ваші персональні дані, оскільки це необхідно для виконання обовязку, що покладений на адміністратора. Це виникає з Закону «Адміністративний кодекс».

Період зберігання Ваших персональних даних

Ваші персональні дані оброблятимуться Муніципалітетом Вроцлава впродовж 25 років, починаючи від січня наступного року після завершення розгляду справи. Потім Ваші дані будуть передані до Державного архіву у Вроцлаві, де будуть оброблятися довічно.

Одержувачі Ваших персональних даних

 

Ваші персональні дані буде передано суб’єктам, що уповноважені одержати їх відповідно до законодавства. Додатково, дані можуть бути передані суб’єктам, що надають послуги і виконують завдання за дорученням Адміністратора. Це відбувається у рамках надання сервісних послуг, а також розвитку й утримання системінформатики.

Ваші права, пов’язані із обробкою персональних даних

У зв’язку із обробкою персональних даних Ви маєте такі права:

·          право доступу до персональних даних,

·          право вимагати спростування Ваших персональних даних,

·          право вимагати обмеження обробки Ваших персональних даних.

Щоб скористатися вищенаведеним правами, зв’яжіться з Інспектором у справах захисту даних(контактні дані вказані вище, у пунктах 1 і 2).

Право на подання скарги

Якщо Ви ствердите, що обробка Ваших персональних даних відбувається із порушеннями правил, Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, що займається охороною персональних даних. Цим органом є Голова Управління із захисту персональних даних.