Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) - zwanej dalej „ustawą Pzp” , Zespół Szkół nr 20, ul. Kłodnicka 36, 54-218 Wrocław, informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: „Artur” Katering Henryk Kuca ul. Kłodnicka 36 54-218 Wrocław.

W/w. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie został z niego wykluczony, a jego oferta otrzymała największą ilość punktów na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i o powodach odrzucenia oferty:

ZŁOŻONA ZOSTAŁA TYLKO 1 OFERTA.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

UZASADNIENIE WYBORU