pineUwaga! Zmiana organizacji wejść/wyjść uczniów ze szkoły.

 

Szanowni Państwo!
 
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi  procedurami, gdyż uległy one zmianie w zakresie organizacji wejść/wyjść uczniów ze szkoły.
 
Dyrektor ZS nr 20.
 

 

 

Szanowni Rodzice!

W poczuciu odpowiedzialności i troski za zdrowie naszych uczniów oraz  nauczycieli ZS nr 20 zwracamy się o przestrzeganie następujących wytycznych dotyczących organizacji zajęć w nowym roku szkolnym 2020/2021:

 • do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, a domownicy, z którymi zamieszkują nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych;
 • uczniowie powinni być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej;
 • jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję górnych dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, to uczeń ten zostanie bezzwłocznie odizolowany, a opiekunowie zobligowani przez pracownika szkoły do niezwłocznego odebrania dziecka;
 • zobowiązujemy opiekunów do zaktualizowania numerów telefonów i bezwzględnego reagowania na powiadomienia ze szkoły;
 • przed wejściem na teren szkoły uczniowie będą mieli mierzoną temperaturę począwszy od 1 września 2020 r.;
 • zobowiązujemy opiekunów do pobrania ze strony internetowej szkoły i dostarczenia wychowawcom klas zgód na pomiar temperatury u dzieci;
 • w szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (bezzwłocznie po przyjściu do szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust;
 • ograniczamy do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz.
  W związku z tym opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły żegnają się z nimi przed drzwiami wyznaczonych wejść. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko uczniowie!
 • osoby postronne, w tym opiekunowie uczniów, jeżeli zajdzie taka konieczność, będą mogły wejść do szkoły (po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną lub elektroniczną) przy zachowaniu wszystkich rygorów sanitarnych (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych); wyżej wymienione osoby będą mogły przebywać w szkole tylko we wskazanych do tego miejscach;
 • aby uniknąć gromadzenia się uczniów w jednym miejscuwyznaczonoposzczególnym klasom osobne wejścia/wyjściado/ze szkoły w zależności od sal lekcyjnych, w których będą odbywały się zajęcia;

WEJŚCIA DO SZKOŁY O GODZ. 8.00

 • klasy, które rozpoczynają zajęciaw segmencie A wchodzą do szkoły wejściemA I (przy sekretariacie szkoły);
 • klasy, które rozpoczynają zajęciaw segmencie B wchodzą do szkoły wejściem B III (wejście/wyjście świetlicy na boisko);
 • klasy, które rozpoczynają zajęciaw segmencie C wchodzą do szkoły wejściem II (wejście przy portierni);
 • klasy, które rozpoczynają zajęciaw segmencie D wchodzą do szkoły wejściem VI (wejście od strony parkingu);

WYJŚCIA ZE SZKOŁY

 • klasy, które kończą lekcje 5 i 6 w segmencie C i D wychodzą wyjściem VI (wyjście od strony parkingu);
 • klasy, które kończą lekcje 5 i 6 w segmencie A i B wychodzą wyjściem A I (przy sekretariacie szkoły);
 • klasy, które kończą lekcje 7 we wszystkich segmentach wychodzą tylko wyjściem VI (wyjście od strony parkingu);
 • rodzice, którzy odbierają dzieci ze świetlicy podają na portierni dane dziecka i oczekują na jego przybycie;
 • każda z klas ma przyporządkowaną jedną salę lekcyjną na cały dzień z wyjątkiem lekcji języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego oraz przedmiotów ogólnomuzycznych(klasy OSM);
 • zajęcia wychowania fizycznego będą się odbywały na zewnątrz dopóki pozwolą na to warunki atmosferyczne;
 • przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach gimnastycznych, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować będą usunięte lub zostanie do nich uniemożliwiony dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach;
 • podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, zostaną ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe;
 • uczniowie muszą posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny znajdować się na ich szkolnych stolikach, w tornistrach lub we własnych szafkach. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą;
 • uczniowie przed rozpoczęciem lekcji wyjmują z szafek wszystkie przybory i podręczniki potrzebne do zajęć w danym dniu, by uniknąć przemieszczania się po szkole i grupowania przy szafkach;
 • sale, w których uczniowie będą mieli zajęcia i części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;
 • nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut;
 • dołożymy starań, by zapewnić uczniom pobyt na świeżym powietrzu, w tym w czasie przerw;
 • uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (na przykład zabawek);
 • świetlica funkcjonuje od 6.30 do 8.00 i od 11.30 do 17.00.
 • zajęcia świetlicowe będą odbywać się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych zostaną wprowadzone zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.

Przyporządkowanie klas do poszczególnych sal(na cały dzień):

 

Klasy 0 – III

 • 0 a – B 4 – Dorota Brzezińska
 • 1a – A22 –Bogusława Jaworska
 • 1b – B 5 –Anna Czerwińska-Baron
 • 1c – B23–Danuta Białas
 • 2a– A 24– Elżbieta Bojko
 • 2b – B24 – Elżbieta Żółtowska
 • 2c – B2 – Magdalena Kuba
 • 2dm – A21– Emilia Maj
 • 3a – B3 – Monika Muratow
 • 3b – B22 – Beata Rafalska
 • 3 c – A25 – Agnieszka Młyżywa-Śliwa
 • 3 dm – B25 – Irmina Mądry

Klasy IV – VIII

 • 4a –B 14– Beata Gąsiorowska
 • 4b – B 15– Magdalena Filipek
 • 4c – B 16 –Beata Frankowska-Kędziora
 • 4d –A 11 –Karolina Szydłowska
 • 5a – C 23– Łukasz Symonowicz
 • 5bm – C 12– Anna Morawska
 • 5cm – C 2– Agnieszka Zimanowicz
 • 6a – D 2– Iwona Buraczewska-Opania
 • 6b – D 3– Waldemar Suchta
 • 6c – D 4– Teresa Chruściak
 • 6dm – D 5– Alicja Głowienka
 • 6em – C 24– Małgorzata Żak
 • 7a – D 12– Izabela Małecka
 • 7b – D 13– Iwona Chmielewska
 • 7c – D 14– Anna Walczak
 • 7d – D 15– BeataButhenhof-Moszara
 • 7e – D 16– Dorota Młyńczak
 • 8a – D 23– Mirosława Ciszek
 • 8b – D 22– Monika Wachowska
 • 8c – D 24– Dorota Pabis (zastępstwo Danuta Bil)

Dzwonki 2020/2021

 

Obowiązują 10 minutowe przerwy.

Do 25 minut zostały wydłużone przerwy obiadowe.

 

 

lekcja 0      7.05 – 7. 50

 

lekcja 1      8.00 –  8.45

 

lekcja 2      8.55 –  9.40   (przerwa śniadaniowa)

 

lekcja 3      9.50 – 10.35

 

lekcja 4     10.45 – 11.30

 

lekcja 5     11.40 – 12.25 (przerwa obiadowa)

 

lekcja 6     12.50 – 13.35 (przerwa obiadowa)

 

lekcja 7     14.00 – 14.45

 

lekcja 8     14.50 – 15.35

 

lekcja 9     15.40 – 16.25

 

lekcja 10   16.30 – 17.15