Menu

Sign

Zasady nauczania zdalnego lub hybrydowego

 

w Szkole Podstawowej nr 65 i OSM nr 3 w  Zespole Szkół nr 20

 

 

 

1. W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i zamknięcia placówek oświatowych zadania szkoły w odniesieniu do uczniów kl.4-8 będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego lub hybrydowego na platformie TEAMS.

 

2. Brak dostępu do komputera uczniowie zgłaszają wychowawcy.

 

a. Wychowawca powiadamia nauczycieli uczących w danej klasie, że dany uczeń nie ma możliwości korzystania z komputera.

 

b. Nauczyciele przygotowują w wydrukowanej wersji papierowej tygodniowy zakres realizowanego materiału i przekazują go wychowawcy.

 

b. Wychowawca w zaklejonej i opisanej kopercie (imię i nazwisko ucznia, klasa) zostawia materiały na portierni oraz informuje o tym rodziców ucznia.

 

3. W celu zapewnienia higienicznych warunków pracy lekcja on –line trwa 30 min., a długość przerw została zróżnicowana ze względu na konieczność zsynchronizowania zajęć klas 1-3, 4-8, OSM i zajęć świetlicowych.

 

 

4. Nauczyciele wykonują swoje zadania i obowiązki w ramach kształcenia zdalnego lub hybrydowego na terenie placówki lub z domu. O miejscu wykonywania swoich zadań i obowiązków nauczyciele powiadamiają wicedyrektorów.

 

5. Nauczyciele realizują zajęcia zdalnielub hybrydowo w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych.

 

6. Nauczyciele realizując podstawę programową powinni uwzględnić możliwości psychofizyczne ucznia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć oraz zmniejszenie zadawanych do wykonania ćwiczeń i zadań domowych do niezbędnego minimum.

 

7. Nauczyciele mogą decydować o wykorzystaniu godzin lekcyjnych na indywidualne konsultacje z uczniami lub ich samodzielną pracę pod opieką prowadzącego zajęcia.

 

7. Nauka prowadzona zdalnie lub hybrydowo może być realizowana z wykorzystaniem podręczników, ćwiczeń, kart pracy, multimediów lub innych materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w tym także rekomendowanych przez MEN, CKE, OKE.

 

8. Nauczyciele mają obowiązek dokumentowania w dzienniku elektronicznym realizacji podstawy programowej, oceniania wiedzy i postępów uczniów w nauce, weryfikowania frekwencji oraz klasyfikowania z prowadzonego przedmiotu.

 

9. Nauczyciele w ramach nauki zdalnej lub hybrydowej monitorują i oceniają wiedzę oraz postępy uczniów w nauce zgodnie z WZO.

 

10. Kontakt nauczyciela z rodzicami i rodziców z nauczycielem odbywa się poprzez dziennik elektroniczny lub TEAMS (na koncie dziecka).

 

 

 

 

 

 

Zasady obowiązujące ucznia  w czasie nauczania zdalnego lub hybrydowego

 

1.Uczeń uczestniczy w lekcjach prowadzonych zdalnie  zgodnie z tygodniowym planem lekcji wg ustalonego rozkładu lekcji.

 

2. Obecność na zajęciach uczeń zaznacza na TEAMS wpisując „jestem” lub „obecny”.

 

3. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do komputera zgłaszają ten fakt wychowawcy.

 

4. Jeśli uczniowi zdarzy się sytuacja uniemożliwiająca uczestnictwo w zajęciach (np. problem ze sprzętem komputerowym, przerwa w dostępie do internetu) należy w miarę możliwości poinformować wcześniej (przed lekcją) nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcę.

 

5. Istnieje możliwość utrwalania zajęć lekcyjnych za zgodą i w formie ustalonej przez nauczyciela prowadzącego.

 

6. W miarę możliwości kadrowych zajęcia za nieobecnych nauczycieli będą realizowane w ramach zastępstw doraźnych. W przypadku braku możliwości organizacji zastępstw, lekcje będą odwoływane za pośrednictwem dziennika elektronicznego (informacja dla uczniów i rodziców).