Menu

Sign

Procedury Organizacji Pracy Świetlicy Szkolnej ZS20 we Wrocławiu
na rok szkolny 2020/2021
1. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach od 6.30 do 8.00 i od 11.30 do 17.00.
2. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Domownicy, z którymi zamieszkują uczniowie nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych
3. Uczniowie powinni być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej;
4. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję górnych dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę
(powyżej 37,4), kaszel, to uczeń ten zostanie bezzwłocznie odizolowany, a opiekunowie zobligowani przez wychowawcę świetlicy do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły
5. Zobowiązujemy opiekunów do zaktualizowania numerów telefonów i bezwzględnego reagowania na powiadomienia ze szkoły
6. Przed wejściem na teren szkoły uczniowie będą mieli mierzoną temperaturę począwszy od dnia 1 września 2020 r.;
7. Ograniczamy do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz.W związku z tym opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły żegnają się z nimi przed drzwiami wyznaczonych wejść (patrz punkt 18). Wychowawcy porannej świetlicy odbierają dzieci z portierni i odprowadzają do sal. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko uczniowie!
8. W świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (niezwłocznie po przyjściu do szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu orazunikanie dotykania oczu, nosa i ust
9. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w wyznaczonych salach. Limit dzieci w każdej z sal to 25 osób + wychowawca.
10. Wychowawcy świetlicy zobligowani są do częstego (przynajmniej raz na godzinę) wietrzenia pomieszczeń oraz prowadzenia zajęć na zewnątrz, codziennie od
godziny 14:30 dopóki pozwolą na to warunki atmosferyczne.
11. Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować będą usunięte z sal lub zostanie do nich uniemożliwiony dostęp.
Przybory do zabaw ruchowych (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach;
12. Podczas realizacji zajęć, w szczególności zajęć ruchowych i sportowych, w których nie można zachować dystansu, zostaną ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.
13. Uczniowie muszą posiadać własne przybory, które w czasie zajęć świetlicowych powinny znajdować się na stolikach przy których pracują lub w tornistrach. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą
14. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów t.j. zabawek, gier itp.
15.Na stołówce szkolnej, jednocześnie może znajdować się maksymalnie 53 dzieci. Wychowawcy świetlicy pilnują utrzymania dystansu społecznego między uczniami oczekującymi w kolejce na wydanie posiłku.
16. Odbieranie dzieci ze świetlicy odbywać się będzie w sposób następujący:
- rodzic zgłasza pracownikowi portierni imię i nazwisko odbieranego dzicka
- pracownik portierni informuje wychowawcę świetlicy
- pracownik szkoły  przyprowadza na portiernię odbierane dziecko
- jeśli grupa wychowawcza przebywa na podwórku szkolnym, możliwe jest
odebranie dziecka bezpośrednio od wychowawcy. W tym wypadku należy
utrzymać dystans 1,5m od pracowników i uczniów szkoły.
17.Osoby odbierające dzieci zobowiązane są do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości celem weryfikacji przez wychowawcę świetlicy oraz stosownegoupoważnienia do odbioru dziecka, jeśli nie są opiekunami prawnymi.
18. Aby uniknąć gromadzenia się uczniów w jednym miejscu wyznaczono poszczególnym klasom osobne wejścia/wyjścia do/ze szkoły w zależności od sallekcyjnych, w których będą odbywały się zajęcia. Dla dzieci korzystających z porannej świetlicy, jest to wejście B III- od podwórka segment B