Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie

Zespołu Szkół nr 20 we Wrocławiu.

§ 1
Ogólne zasady organizacji pracy

1. Przy wejściem na teren szkoły uczniowie będą mieli mierzoną temperaturę począwszy
od 1 września 2020 r.

2 . Zobowiązujemy opiekunów do pobrania ze strony internetowej szkoły i dostarczenia wychowawcom zgód na pomiar temperatury.

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły żegnają się z nimi przed oznaczonym wejściem.

4 .Ograniczone zostaje do niezbędnego minimum przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

5. Osoby postronne, w tym opiekunowie uczniów, jeżeli zajdzie taka konieczność, będą mogły wejść do szkoły (po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną lub elektroniczną) przy zachowaniu wszystkich rygorów sanitarnych (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych); wyżej wymienione osoby będą mogły przebywać w szkole tylko we wskazanych do tego miejscach.

6. Przy każdym wejściu znajduje się płyn do dezynfekcji rąk(wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.

7 .W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (bezzwłocznie po przyjściu do szkoły) , ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

8. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
9. Osoba wchodząca do szkoły powinna zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
• zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
• zakrycie nosa i ust,
• obowiązkowa dezynfekcja rąk,
• ograniczone przemieszczanie się po szkole,
• ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
• do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
10. W szkole jest obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych: korytarze, biblioteka, wejście do stołówki, szatnie, pokój nauczycielski.

11 .Sale, w których uczniowie będą mieli zajęcia i części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć; dołożymy starań, by zapewnić uczniom pobyt na świeżym powietrzu, w tym w czasie przerw.

12. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane –ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.

13. Każda z klas ma przyporządkowaną jedną salę lekcyjną na cały dzień z wyjątkiem lekcji języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego oraz przedmiotów ogólnomuzycznych (klasy OSM).
14. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
15. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po zajęciach w ciągu dnia.

16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

17. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 

§2 Uczniowie

1. Uczniowie przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach.
2. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny rozpoczęcia zajęć, organizacja przerw, organizacja zajęć wychowania fizycznego, wydawanie posiłków).

3. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

4. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy i zabawek.
5. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, a domownicy, z którymi zamieszkują nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

6. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej;

7. Zobowiązujemy opiekunów do zaktualizowania numerów telefonów i bezwzględnego
reagowania na powiadomienia ze szkoły;

8. Przed rozpoczęciem lekcji wyjmują z szafek wszystkie przybory i podręczniki potrzebne do zajęć w danym dniu, by uniknąć przemieszczania się po szkole i grupowania przy szafkach;

§3 Wybór formy kształcenia
1. Wyboru formy kształcenia –stacjonarnej , zdalnej lub hybrydowej dokonuje dyrektor szkoły w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego.

2. W przypadku zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:

1)mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) –dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),

2) kształcenia zdalnego –oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

3. Wprowadzenie form kształcenia, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

4. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 1 i 2 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych

§4 Nauczyciele
1. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole.

2. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.

3. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed spożywaniem posiłków, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

4. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.

5. Jeżeli u ucznia występują objawy mogące wskazywać na infekcję górnych dróg oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel, to uczeń ten zostanie bezzwłocznie odizolowany, a opiekunowie zobligowani przez pracownika szkoły do niezwłocznego odebrania dziecka;

6. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut;

 

§5 Pracownicy szkoły
1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.

2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.

3. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.

4. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

5. Zobowiązuje się pracowników obsługi do:
• utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
• dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
• dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
• dezynfekcji toalet,
• dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w sali.

6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów

7. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
• sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
• napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
•wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.
§6 Harmonogram wejść i wyjść
Aby uniknąć gromadzenia się uczniów w jednym miejscu wyznaczono poszczególnym klasom osobne wejścia/wyjścia do/ ze szkoły w zależności od sal lekcyjnych, w których będą odbywały się zajęcia.

WEJŚCIA DO SZKOŁY O GODZ. 8.00
- klasy, które rozpoczynają zajęcia w segmencie A
wchodzą do szkoły wejściem A I (przy sekretariacie szkoły);
- klasy, które rozpoczynają zajęcia w segmencie B
wchodzą do szkoły wejściem B III (wejście/wyjście świetlicy na boisko);-
- klasy, które rozpoczynają zajęcia w segmencie C
wchodzą do szkoły wejściem II (wejście przy portierni);
- klasy, które rozpoczynają zajęcia w segmencie D wchodzą do szkoły wejściem VI (wejście od strony parkingu);

WYJŚCIA ZE SZKOŁY

-klasy, które kończą lekcje 5 i 6 w segmencie C i D
wychodzą wyjściem VI (wyjście od strony parkingu);
- klasy, które kończą lekcje 5 i 6 w segmencie A i B wychodzą wyjściem A I (przy sekretariacie szkoły); -klasy, które kończą lekcje 7 we wszystkich segmentach wychodzą tylko wyjściem VI (wyjście od strony parkingu);

Przyporządkowanie klas do poszczególnych sal(na cały dzień):
Klasy 0 – III
 0 a – B 4 – Dorota Brzezińska
 1a – A22 –Bogusława Jaworska
 1b – B 5 –Anna Czerwińska-Baron
 1c – B23–Danuta Białas
 2a– A 24– Elżbieta Bojko
 2b – B24 – Elżbieta Żółtowska
 2c – B2 – Magdalena Kuba
 2dm – A21– Emilia Maj
 3a – B3 – Monika Muratow
 3b – B22 – Beata Rafalska
 3 c – A25 – Agnieszka Młyżywa-Śliwa
 3 dm – B25 – Irmina Mądry
Klasy IV – VIII
 4a –B 14– Beata Gąsiorowska
 4b – B 15– Magdalena Filipek
 4c – B 16 –Beata Frankowska-Kędziora
 4d –A 11 –Karolina Szydłowska
 5a – C 23– Łukasz Symonowicz
 5bm – C 12– Anna Morawska
 5cm – C 2– Agnieszka Zimanowicz
 6a – D 2– Iwona Buraczewska-Opania
 6b – D 3– Waldemar Suchta
 6c – D 4– Teresa Chruściak
 6dm – D 5– Alicja Głowienka
 6em – C 24– Małgorzata Żak
 7a – D 12– Izabela Małecka
 7b – D 13– Iwona Chmielewska
 7c – D 14– Anna Walczak
 7d – D 15– BeataButhenhof-Moszara
 7e – D 16– Dorota Młyńczak
 8a – D 23– Mirosława Ciszek
 8b – D 22– Monika Wachowska
 8c – D 24– Dorota Pabis (zastępstwo Danuta Bil)