programy profilaktyczne

Programy profilaktyczne realizowane w Zespole Szkół nr 20

Programy profilaktyczne realizowane w Zespole Szkół nr 20

 

  1. We wrześniu 2018r. uczniowie klas trzecich gimnazjum wzięli udział w warsztacie „STOP SUBSTANCJOM PSYCHOAKTYWNYM” zorganizowanym przez KARAN
    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Interwencji Kryzysowej. Jest to program z zakresu profilaktyki uniwersalnej skoncentrowany na narkotykach i dopalaczach. Ma charakter uprzedzający, a jego zadaniem jest zapobieganie używaniu narkotyków i dopalaczy oraz towarzyszącym temu konsekwencjom. Program promuje postawy abstynenckie, kształtuje system wartości oraz postawy troski i dbałości o własne zdrowie, obala przekonania normatywne, uczy podejmowania właściwych decyzji, propaguje zachowania prozdrowotne oraz uświadamia natychmiastowe i odroczone konsekwencje używania substancji psychoaktywnych. Autorami programu są Alicja Giezek i Hubert Giezek
  2. Uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczyli w trzygodzinnym programie "NOE" zorganizowanym przez KARAN Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Interwencji Kryzysowej. W niekonwencjonalny sposób program ten przekazuje młodym ludziom istotne informacje dotyczące istoty uzależnienia od alkoholu. Oprócz dużej porcji wiedzy na temat choroby alkoholowej i obrazowego przedstawienia skali problemu, skłania do refleksji i wpływa na zmianę stereotypów myślowych. Jego celem jest też przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży, ma także motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania np. picia alkoholu oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami, a zachowaniami alkoholowymi. Jego dużym atutem są poruszające, osobiste doświadczenia prowadzących. PROGRAM SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI: - PRAWDA – ma na celu uświadomić młodzieży konsekwencje picia alkoholu i korzystania z innych substancji psychoaktywnych, informuje o szczegółach i skutkach uzależnienia; MIŁOŚĆ – akcentuje wpływ środków zmieniających świadomość na relacje z innymi ludźmi; WOLNOŚĆ – rozwija umiejętność odmawiania, asertywności, zachęca do postawy abstynenckiej i podejmowania osobistych postanowień. Pomimo bardzo szczegółowego scenariusza program ma charakter do pewnego stopnia twórczy, gdyż uzupełniają go reakcje uczestników. Ważną częścią programu jest seria przygotowanych świadectw uczestników wspólnot samopomocowych - jest to element poruszający emocjonalnie, u niektórych powodujący głęboką przemianę postaw. Najważniejszym rezultatem spotkania jest obalenia mitu o powszechnej chęci picia i niemożności ułożenia kontaktów z rówieśnikami bez alkoholu. Autorem programu jest dr Krzysztof Wojcieszek.
  3. W klasach siódmych odbyły się prelekcje z policjantem dotyczące „Odpowiedzialności karnej nieletnich”, prowadzone przez aspiranta z Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna.

 

 

Instytucje, do których można zgłosić się w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej POBIERZ

Procedury postępowania w przypadku agresywnych zachowań ucznia w szkole POBIERZ