oferty pracy

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 20 WE WROCŁAWIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Specjalista ds. BHP

 

                                                        

1.Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Nr 20

ul. Kłodnicka 36

54-218 Wrocław

tel.71 798 68 96

 

2.Określenie stanowiska i wymiar etatu:

 

Specjalista ds. BHP – 0,25 etatu

 

Termin zatrudnienia- 02 listopada 2017

 

3.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)wykształcenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997.109.704 z późn. zm. ) oraz Rady Ministrów z dnia 02.11.2004r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bhp (Dz.U.2004.246.2468 z późn. zm. )

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania powierzonych obowiązków,

5) posiada co najmniej 3 letni staż pracy w służbie BHP,

6) brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

 

4.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 

 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów prawa oświatowego,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu BHP,
 • umiejętność samodzielnej pracy, dokładność, staranność , łatwość nawiązywania kontaktów.

 

5.Zakres obowiązków :

Do zakresu obowiązków należy w szczególności:

 

 • dokonywanie przeglądów warunków pracy w szkole,
 • dokonywanie okresowych ocen i analiz stanu bhp i p. poż. oraz sporządzanie w tym zakresie dokumentacji,
 • występowanie do dyrektora z wnioskami dot. stwierdzonych zagrożeń na terenie szkoły,
 • nadzorowanie usuwania wskazanych zaleceń,
 • prowadzenie rejestru wypadków przy pracy, oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • prowadzenie dokumentacji postępowań powypadkowych i odszkodowawczych pracowników,
 • współpraca z instytucjami sprawującymi nadzór z zakresie bhp i p. poż. oraz nadzór nad realizacją wydanych przez nie zaleceń,
 • przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie bhp i p. poż.
 • sporządzanie aktualnych, wewnętrznych regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa pracy.

 

6.Wymagane dokumenty:

- CV, list motywacyjny, adres i numer telefonu,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności i wykształcenie w zakresie

bhp i p. poż.,

- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione

umyślnie,

- aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na danym

stanowisku,

- pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć w terminie do dnia 20.10.2017 r.

do godz. 12.00 w sekretariacie Zespołu Szkół nr 20,

adres: Zespół Szkół nr 20 ul. Kłodnicka 36, 54-218,Wrocław  

w zaklejonych, podpisanych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. BHP”

Aplikacje, które wpłyną do zespołu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71 798 68 96 wew.110.

Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w ciągu 5 dni.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej miasta Wrocław oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół nr 20 we Wrocławiu przy ul. Kłodnickiej 36.                

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 20

Mgr Monika Karczyńska

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 - Zespół Szkół Nr 20 we Wrocławiu
Szkoła Podstawowa nr 65, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.nr 3, Szkoła Muzyczna I st. nr 3